युक्ती हीने विचारे तु धर्महानि प्रजायते

4th NUJS Convocation February 2010