युक्ती हीने विचारे तु धर्महानि प्रजायते

5th K.C. Basu Endowment Lecture 2008