युक्ती हीने विचारे तु धर्महानि प्रजायते

5th NUJS Convocation January 2011