युक्ती हीने विचारे तु धर्महानि प्रजायते

Ninth K.C.Basu Endownment Lecture