युक्ती हीने विचारे तु धर्महानि प्रजायते

Acts, Rules and Regulations