युक्ती हीने विचारे तु धर्महानि प्रजायते

3rd NUJS Convocation February 2009